गोविन्द हरी गोपाल हरी -वैष्णव भजन

बन्दे कृष्ण नन्दकुमार
गोविन्द हरी गोपाल हरी (२)
जय जय देव हरि (२)
बन्दे कृष्ण नन्दकुमार
नन्द कुमार मदन गोपाल
मदन गोपाल मोहन रुप
मोहन रुप नन्द कुमार
जय जय देव हरि (२)
जय प्रभु दिन दयाल हरि
गोविन्द हरी गोपाल हरी (२)
जय जय देव हरि (२)
जय राम हरि जय कृष्ण हरि
जय जय सच्चिनन्दन गौरहरि
गोविन्द हरी गोपाल हरी (२)

VIDEO

Copyright © 2011-2014 Krishna Update All Right Reserved(Details Here >))| --By Paramesvara Acyuta Das