राधाकृष्ण भजो प्यार -वैष्णव भजन

राधाकृष्ण भजो प्यार
जीवनमा एउटा सार ।
यस्तो चोला फेरी हामीलाई
पाइँदैन पाइँदैन बारम्बार ।।
खाली आयौं खाली जान्छौं
सबै यहाँ छोडेर जान्छौं ।
यो हो धोकाको संसार
कृष्ण भुल्नु नै बेकार ।।
मानव जीवन फेरी हामीलाई
पाइँदैन पाइँदैन बारम्बार ।
यस्तो चोला फेरी हामीलाई
पाइँदैन पाइँदैन बारम्बार ।।
धन दौलतमा तृष्णा बढायौं
कृष्ण प्रभुलाई हामी भुलायौं ।
यो हो धोकाको संसार
कृष्ण भुल्नु नै बेकार ।।

VIDEO

Copyright © 2011-2014 Krishna Update All Right Reserved(Details Here >))| --By Paramesvara Acyuta Das